Seremona Asina MoU entre UNTL ho ADTL

Iha edifisiu Asosiasaun Defisiensia Timor-Leste (ADTL), ema ho defisiensia selebra loron historiku foun ba promosaun edukasaun inkluzivu. Iha 11 Setembru 2015, sai nudar lembransa foun entre UNTL ho ADTL, institusaun rua ne’e asina nota da entendimentu ba programa CBR Diploma 1, pilotu segundu nian iha departementu Dezenvolvimentu Komunitaria nia okos. …

Continue reading

Loron Mundial ba Ema ho Defisiensia sira

LORON MUNDIÁL BA EMA HO DEFISIÉNSIA “EDUKASAUN INKLUZIVU” Selebrasaun Loron Mundiál Defisiénsia (International Disability Day), selebra tinan-tinan iha loron 3 Dezembru. Tinan 2014, ADTL organiza eventu ne’e iha formatu ne’ebé inkluzivu ho partisipasaun no mobilizasaun ida mak kolozál, envolve parte hotu ne’ebé iha interese bo’ot ba asuntu ema ho defisiénsia. …

Continue reading