Seremona Asina MoU entre UNTL ho ADTL

Iha edifisiu Asosiasaun Defisiensia Timor-Leste (ADTL), ema ho defisiensia selebra loron historiku foun ba promosaun edukasaun inkluzivu. Iha 11 Setembru 2015, sai nudar lembransa foun entre UNTL ho ADTL, institusaun rua ne’e asina nota da entendimentu ba programa CBR Diploma 1, pilotu segundu nian iha departementu Dezenvolvimentu Komunitaria nia okos. …

Continue reading

Ema Ho Defisiénsia Barak Liu Hetan Violasaun

Ema Ho Defisiénsia Barak Liu Hetan Violasaun   Partisipante sira ne’ebé partisipa kolókiu treinamentu durante loron ha’at. Fot. ADTL. Asosiasaun Defisiénsia Timor-Leste (ADTL) serbisu hamutuk ho Nasoens Unidas ba Direitus Humanus (UNHR) hala’o kolókiu treinamentu loron ha’at ba pesoal organizasaun sira-ne’ebé serbisu iha area defisiénsia. Treinamentu ne’e hala’o iha sekretariadu …

Continue reading